Zdaniem MH – biuro księgowe wynagrodzenie pracownika powinno być tak ustalone, by odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Ustalający wynagrodzenie za pracę powinni określić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę powinni określić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych składników wynagrodzenia, jeżeli są one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.

Należy jednak pamiętać, że pracownik nie może zrzez się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Płatne jest ono raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Księgowi również zauważają wyniki pracy pracownika i wzrost jego wydajności w istotny sposób zależą od doboru systemu wynagrodzenia właściwego dla danego rodzaju pracy i zasad, na których system ten jest oparty. Rozróżniamy dwa podstawowe systemy płac: system wynagrodzenia za czas oraz system wynagrodzenia akordowego. Obydwa systemy mogą być łączone z premiowaniem, które polega na tym, że pracownik może być dodatkowo wynagradzany za osiągnięcie wskaźników określonych w regulaminie premiowania.

Ponadto trzecim systemem wynagrodzenia za pracę, stosowanym jedynie przy niektórych rodzajach prac, występującym bądź samodzielnie, bądź w połączeniu z systemem czasowym, jest system wynagrodzenia prowizyjnego. Mianowicie system wynagrodzenia za czas polega na ustalaniu stałych stawek wynagrodzenia za przepracowanie określonego czasu niezależnie od wydajności pracy danego pracownika.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *